องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย
คำขวัญ วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
กิจกรรม-ผลงาน
สถานที่ท่องเที่ยวประจำตำบล
สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนทุจริต
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ตรวจสอบภายใน
 
รายงานการประชุมสภาฯ
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
 
แผนการดำเนินงาน
 
แผนงานพัสดุ
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
เอกสารดาวน์โหลด
 
คู่มือประชาชน
 
การบริหารงานบุคคล
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
รายงานสรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ
 
คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 
รายงานผลตรวจสอบจากสตง./ป.ป.ช/ป.ป.ท/สถ.
 
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง
 
กฏหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562
 
รายงานสถิติการให้บริการ
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2557
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น
 
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
 
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น
 
จดหมายข่าว
 
รายงานผลการฝึกอบรม
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
 
 

ผลการดำเนินงานในการลงพื้นที่ Re-X-Ray องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2567 นางญาวิกา หมื่นแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เปิดโครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพปีที่ 12 ของชมรมผู้สูงอายุตำบลและโครงการกิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ

วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น นำโดย น.ส.ธวัลรัตน์ ตั๋นคำ นายก อบต.แม่เย็น จัดเวทีประชาคมเพื่อร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หมู่ 5 ตำบลแม่เย็น

วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2567 ท่านรองจรรยารักษ์ นรรัตน์ ร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาระดับปฐมวัยสัมพันธ์และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ เทศบาลตำบลเมืองพาน

วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น นำโดย น.ส.ธวัลรัตน์ ตั๋นคำ นายก อบต.แม่เย็น จัดเวทีประชาคมเพื่อร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หมู่ 4 ตำบลแม่เย็น

วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น นำโดย น.ส.ธวัลรัตน์ ตั๋นคำ นายก อบต.แม่เย็น จัดเวทีประชาคมเพื่อร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หมู่ 2 ตำบลแม่เย็น

วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2567 อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น ประจำปี พ.ศ.2567

วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น ดำเนินการประชุมศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันตำบลแม่เย็น

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น ได้ทำกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ภายใต้โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่นยืน ครั้งแรกที่ วัดปูแกง หมู่ 1

วันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น ตรวจสถานประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพ หมู่ 9

วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2

วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น นำโดย น.ส.ธวัลรัตน์ ตั๋นคำ นายก อบต.แม่เย็น ไปศึกษาดูงาน E-SMART ที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบ Pahung Digi

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น นำโดย น.ส.ธวัลรัตน์ ตั๋นคำ นายก อบต.แม่เย็น จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 ได้มีเด็กๆ มากมายมาร่วมทำกิจกรรม

วันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น นำโดย น.ส.ธวัลรัตน์ ตั๋นคำ นายก อบต.แม่เย็น มีการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น นำโดย น.ส.ธวัลรัตน์ ตั๋นคำ นายก อบต.แม่เย็น ได้ดำเนินการจัดทำโครงการสำรวจภาพถ่ายทางอากาศโดยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ในเขตพื้นที่ตำบลแม่เย็น ระหว่างวันที่ 8-19 มกราคม 2567

วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่เย็นและชมรมผู้สูงอายุ นำโดย นางญาวิกา หมื่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่เย็น และชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่เย็น นำโดยนายณัฐพล ปาสิงห์ ประธานชมรม

วันพฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่เย็น จัดกิจกรรมจิตอาสา และ กิจกรรมปลูกผักสวนครัว

งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยตำบลแม่เย็น ตั้งจุดบริการประชาชน 7 วันอันตราย อบต.แม่เย็น เชิญแวะพักคนพักรถ มีเครื่องดื่ม น้ำร้อน น้ำเย็น ขนม บริการ ขับขี่เดินทางสัญจรด้วยความปลอดภัย ทุกท่านครับ

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น นำโดย น.ส.ธวัลรัตน์ ตั๋นคำ นายก อบต.แม่เย็น จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมแลกของขวัญปีใหม่และร่วมรำวงร้องเพลง

วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น นำโดย น.ส.ธวัลรัตน์ ตั๋นคำ นายก อบต.แม่เย็น และ งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยตำบลแม่เย็น ร่วมปล่อยแถวขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ

วันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่เย็น จัดกิจกรรมแลกของขวัญปีใหม่

วันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น นำโดย น.ส.ธวัลรัตน์ ตั๋นคำ นายก อบต.แม่เย็น จัดการประชุมปรึกษาหารือ การจัดงานวันเด็กและการจัดงานแข่งขันกีฬาแม่เย็นเกมส์ ปี 2567

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 น.ส.ธวัลรัตน์ ตั๋นคำ นายก อบต.แม่เย็น ร่วมประชุมกับหมู่บ้าน บ้านดงดอนเต้า หมู่ที่ 11 หารือเกี่ยวกับเรื่องการส่งมอบบ่อบาดาล งบประมาณ โครงการต่างๆ

วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น นำโดย น.ส.ธวัลรัตน์ ตั๋นคำ นายก อบต.แม่เย็น จัดประชุมพนักงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2566 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 น.ส.ธวัลรัตน์ ตั๋นคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ อบต.แม่เย็น

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น นำโดย น.ส.ธวัลรัตน์ ตั๋นคำ นายก อบต.แม่เย็น ร่วมกับคณะกรรมการติดตาม ได้ทำการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปีงบประมาณ 2566

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น นำโดย น.ส.ธวัลรัตน์ ตั๋นคำ นายก อบต.แม่เย็น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมงานกีฬาพานสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ปี พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น ได้ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำหมู่บ้าน เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของหมู่บ้าน ประจำเดือน ธันวาคม 2566

น.ส.ธวัลรัตน์ ตั๋นคำ นายก อบต.แม่เย็น ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสี และมอบหมายงานป้องกัน อำนวยความสะดวก งานกีฬาสีโรงเรียนปูแกงฯ

ติดตั้งกระจกโค้งภายในหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรครับ โครงการจัดการความปลอดภัยทางถนนภายใต้โครงการสานพลังชุมชนเข้มแข็ง 4 ประสาน

 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น  
ตั้งอยู่เลขที่ 139 หมู่ที่ 4 ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย 57280
โทรศัพท์ 053-957-070 โทรสาร 053-957-070 ต่อ 11
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทรศัพท์ 053-957-047

Email : maeyenlocal.39@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/maeyenlocal.39
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2016-2017 www.maeyenlocal.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.