องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย
คำขวัญ วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
กิจกรรม-ผลงาน
สถานที่ท่องเที่ยวประจำตำบล
สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนทุจริต
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ตรวจสอบภายใน
 
รายงานการประชุมสภาฯ
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
 
แผนการดำเนินงาน
 
แผนงานพัสดุ
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
เอกสารดาวน์โหลด
 
คู่มือประชาชน
 
การบริหารงานบุคคล
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
รายงานสรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ
 
คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 
รายงานผลตรวจสอบจากสตง./ป.ป.ช/ป.ป.ท/สถ.
 
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง
 
กฏหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562
 
รายงานสถิติการให้บริการ
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2557
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น
 
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
 
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น
 
จดหมายข่าว
 
รายงานผลการฝึกอบรม
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
 

งานจัดเก็บรายได้

 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่องการขยายเวลาดำเนินการตาพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567

ประการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี พ.ศ2566

รายงานผลดำเนินวานการให้บริการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566

ระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่อง บัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี 2566

ประการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็นเรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูฏสร้าง

ประกาศองค์การยริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564

คู่มือปฏิบัติงาน ด้านการจัดเก็บรายได้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีงบประมาณ 2565

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับชำระภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผ่านระบบธนาคาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิงปลูกสร้างประจำปีภาษี พ.ศ 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดเก้บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี 2561

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2560

คู่มือการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น

ตารางการคิดภาษีโรงเรือนฯ-ห้องเช่ารายวัน-รายเดือน

ตัวอย่าง-ใบอนุญาติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อภ.2

แผนปฏิบัติงานและการจัดเก็บรายได้

คำแนะนำการชำระภาษี

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2557

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2557

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2557

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น  
ตั้งอยู่เลขที่ 139 หมู่ที่ 4 ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย 57280
โทรศัพท์ 053-957-070 โทรสาร 053-957-070 ต่อ 11
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทรศัพท์ 053-957-047

Email : maeyenlocal.39@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/maeyenlocal.39
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2016-2017 www.maeyenlocal.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.