องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย
คำขวัญ วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
กิจกรรม-ผลงาน
สถานที่ท่องเที่ยวประจำตำบล
สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนทุจริต
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ตรวจสอบภายใน
 
รายงานการประชุมสภาฯ
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
 
แผนการดำเนินงาน
 
แผนงานพัสดุ
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
เอกสารดาวน์โหลด
 
คู่มือประชาชน
 
การบริหารงานบุคคล
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
รายงานสรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ
 
คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 
รายงานผลตรวจสอบจากสตง./ป.ป.ช/ป.ป.ท/สถ.
 
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง
 
กฏหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562
 
รายงานสถิติการให้บริการ
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2557
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น
 
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
 
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น
 
จดหมายข่าว
 
รายงานผลการฝึกอบรม
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านสันไม้ฮาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ภายในตำบลแม่เย็น หมู่ที่ ๑

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงที่ซักล้างทำความสะอาดโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำมีฝาปิด บริเวณสายบ้านปูแกง หมู่ ๑ เชื่อม หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ (โดม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลแม่เย็น หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงดอนเต้า หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสันกอง หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านแม่เย็น หมู่ที่ 3 (พระธาตุจอมรุ่ง)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันกอง หมู่ที่ ๒ เชื่อมบ้านแม่เย็น หมู่ที่ ๓ (พระธาตุจอมรุ่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสันกอง หมู่ที่ ๒ เชื่อมบ้านแม่เย็น หมู่ที่ ๓ (พระธาตุจอมรุ่ง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงน้ำล้อมสาย หมู่ที่ ๘ เชื่อมบ้านสันต้นแหน หมู่ที่ ๗

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๕ บ้านแม่เย็นกลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาปิด ซอย4ล5 (ร่องแล้ง) บ้านสุขสันติ หมู่ที่ 9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับปรับสภาพแวดล้อมและอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ราย นายสี นรรัตน์

ประกาศผู้ชะนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนัก 2

ประกาศผู้ชะนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนัก 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขาบ้านแม่เย็น หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านอิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านสันกอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการติดตั้งเสียงตามสายหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เย็น

ประกาศผลผู้ชะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นสือ

ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดใช้การไม่ได้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่องขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านสันกอง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสันกอง หมู่ที่ 2-บ้านแม่เย็น หมู่ที่ 3

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านสันกอง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสันกอง หมู่ที่ 2-บ้านแม่เย็น หมู่ที่ 3

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมเสริมผิวทางแอสพัลติกคอนกรีต สายบ้านสันกองหมู่ที่ 2

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสันกอง หมู่ที่ 2-บ้านแม่เย็น หมู่ที่ 3

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู มีฝาปิด ซอย 3 ร่องแล้ง (ต่อจากเดิม ) หมู่ 9 ปี 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. เพื่อขยายไหล่ทางพร้อมถมดิน ซอย 4 (ต่อจากเดิม )หมู่ 4 จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต ลำเหมืองโปร่งขาม บ้านแม่เย็น หมู่ 3 โดยวิธีเจาะจง ปี 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินหมู่ 3

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่อง เเผนการบำรุงบริการพัสดุและแผนปฏิบัติการซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์ ประจำปี 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนากใหญ่ บ้านแม่เย็น ม.3

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่อง การกำหนเกณฑ์การใช้สินเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราการ ประจำปี 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงกาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 5 (ต่อจากเดิม)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำมีบ่อพักเพื่อขยายไหล่ทางถนนสายหมู่ 9 เชื่อมหมู่ 1 (ซอย 3 ประชาร่วมใจ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านปูแกง จำนวน 2 จุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านอาข่า) หมู่ที่ 8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสันลมจอย (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 2

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่องเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ค่าวัสดุงานบ้นงานครัว-อาหารเสริม (นม)

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่องเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 โครงการติดตั้งไฟฟ้า (ไฟกิ่ง)

ประกาศ ราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปูแกง-ฝานน้ำล้นห้วนปูแกง หมู่ที่ 9 ประจำปี 2564

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนฟัลท์ติคอมกรีต สายบ้านปูแกง-อุทานแห่งชาติ จุดที่ 2 ประจำ ปี 2564

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านปูแกง-อุทยานแห่งชาติ จุดที่ 1 ประจำปี 2564

ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก ( ดีเซล ) ประจำปี 2564

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง่กอสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชร 3104 บ้านดงน้ำล้อม ม.8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันไม้ฮาม ม.6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกีรตเสริมเหล็ก ถนนหมู่ที่ 9 ถึงหมู่ที่ 11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จุดที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จุดที่ 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางรถบรรถุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหมู่ที่ 9 ถึง หมู่ที่ 11

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล ) จำนวน 1 คัน

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จุดที่ 2

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จุดที่ 1

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จุดที่ 2

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จุดที่ 1

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหมู่ที่ 9 ถึง หมู่ที่ 11

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จุดที่ 1

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จุดที่ 1

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จุดที่ 2

ประกาศผู้ชนะการจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สำหรับบริการชุมชนภายในบริเวณ ที่ตั้งที่ทำการ อบต.แม่เย็น

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สำหรับบริการชุมชนภายในบริเวณที่ตั้ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น

ประกาศ ผลการจัดซื้อจัาง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ตามแบบมาตรฐาน มข.2527

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (แบบมาตรฐานก่อสร้าง มข.๒๕๒๗) บ้านอิงดอย หมู่ที่ ๑๐

ประกาศ ผลการประกวดราคาจ้างดัดแปลงรถยนต์กระบะบรรทุกแบบยกได้ให้เป็นรถยนต์กระบะบรรทุกพื้นเรียบ ชนิด 6 ล้อ

ประกาศ ประกวดราคาดัดแปลง รถยนต์กระบะบรรทุกแบบยกได้

ประกาศราคากลาง ดัดแปลง รถยนต์กระบะบรรทุกแบบยกได้

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น  
ตั้งอยู่เลขที่ 139 หมู่ที่ 4 ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย 57280
โทรศัพท์ 053-957-070 โทรสาร 053-957-070 ต่อ 11
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทรศัพท์ 053-957-047

Email : maeyenlocal.39@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/maeyenlocal.39
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2016-2017 www.maeyenlocal.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.