องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย
คำขวัญ วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
กิจกรรม-ผลงาน
สถานที่ท่องเที่ยวประจำตำบล
สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนทุจริต
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนาสามปี
 
รายงานการประชุมสภาฯ
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
 
แผนการดำเนินงาน
 
แผนงานพัสดุ
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
เอกสารดาวน์โหลด
 
คู่มือประชาชน
 
การบริหารงานบุคคล
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 
การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
รายงานสรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ
 
คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 
รายงานผลตรวจสอบจากสตง./ป.ป.ช/ป.ป.ท/สถ.
 
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง
 
กฏหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562
 
รายงานสถิติการให้บริการ
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2557
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น
 
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 

email จดหมายข่าวของ อบต.

ฉบับเดือนกันยายน 2559

ฉบับเดือนตุลาคม 2559

ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2559

ฉบับเดือนธันวาคม 2559

ฉบับเดือนมกราคม 2560

ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ฉบับเดือนมีนาคม 2560

ฉบับเดือนเมษายน 2560

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2560

ฉบับเดือนมิถุนายน 2560

ฉบับเดือนกรกฎาคม 2560

ฉบับเดือนกันยายน 2560

ฉบับเดือนตุลาคม 2560

ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2560

ฉบับเดือนธันวาคม 2560

ฉบับเดือนมกราคม 2561

ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ฉบับเดือนมีนาคม 2561

ฉบับเดือนเมษายน 2561

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2561

ฉบับเดือนมิถุนายน 2561

ฉบับเดือนกรกฎาคม 2561

ฉบับเดือนสิงหาคม 2561

ฉบับเดือนกันยายน 2561

ฉบับเดือนตุลาคม 2561

ฉบับเดือนตุลาคม 2561

ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2561

ฉบับเดือนธันวาคม 2561

ฉบับเดือนมกราคม 2562

ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ฉบับเดือนมีนาคม 2562

ฉบับเดือนเมษยน 2562

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2562

ฉบับเดือนตุลาคม 2562

ฉบับเดือนกันยายน 2562

ฉบับเดือนธันวาคม 2562

ฉบับเดือนมกราคม 2563

ฉบับกุมภาพันธ์ 2563

ฉบับเดือนมีนาคม 2563

ฉบับเดือนเมษายน 2563

ฉบับเดือน ธันวาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564

ฉบับเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2564

ฉบับเดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2564

ฉบับเดือน มกราคม 2565

ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ฉบับเดือน มีนาคม 2565

ฉบับเดือน เมษายน 2565

ฉบับเดือน พฤษภาคม 2565

ฉบับเดือน มิถุนายน 2565

ฉบับเดือน กรกฎาคม 2565

ฉบับเดือน สิงหาคม 2565

ฉบับเดือน กันยายน 2565

ฉบับเดือน ตุลาคม 2565

ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2565

ฉบับเดือน ธันวาคม 2565

ฉบับเดือน มกราคม 2566

ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ฉบับเดือน มีนาคม 2566

ฉบับเดือน เมษายน 2566

ฉบับเดือน พฤษภาคม 2566

ฉบับเดือน มิถุนายน 2566

ฉบับเดือน กรกฎาคม 2566

ฉบับเดือน สิงหาคม 2566

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ภายในตำบลแม่เย็น หมู่ที่ ๑

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงที่ซักล้างทำความสะอาดโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำมีฝาปิด บริเวณสายบ้านปูแกง หมู่ ๑ เชื่อม หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ (โดม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลแม่เย็น หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงดอนเต้า หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสันกอง หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านแม่เย็น หมู่ที่ 3 (พระธาตุจอมรุ่ง)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันกอง หมู่ที่ ๒ เชื่อมบ้านแม่เย็น หมู่ที่ ๓ (พระธาตุจอมรุ่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสันกอง หมู่ที่ ๒ เชื่อมบ้านแม่เย็น หมู่ที่ ๓ (พระธาตุจอมรุ่ง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงน้ำล้อมสาย หมู่ที่ ๘ เชื่อมบ้านสันต้นแหน หมู่ที่ ๗

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๕ บ้านแม่เย็นกลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาปิด ซอย4ล5 (ร่องแล้ง) บ้านสุขสันติ หมู่ที่ 9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับปรับสภาพแวดล้อมและอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ราย นายสี นรรัตน์

ประกาศผู้ชะนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนัก 2

ประกาศผู้ชะนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนัก 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขาบ้านแม่เย็น หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านอิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านสันกอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการติดตั้งเสียงตามสายหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เย็น

ประกาศผลผู้ชะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นสือ

ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดใช้การไม่ได้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่องขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านสันกอง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสันกอง หมู่ที่ 2-บ้านแม่เย็น หมู่ที่ 3

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านสันกอง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสันกอง หมู่ที่ 2-บ้านแม่เย็น หมู่ที่ 3

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมเสริมผิวทางแอสพัลติกคอนกรีต สายบ้านสันกองหมู่ที่ 2

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสันกอง หมู่ที่ 2-บ้านแม่เย็น หมู่ที่ 3

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู มีฝาปิด ซอย 3 ร่องแล้ง (ต่อจากเดิม ) หมู่ 9 ปี 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. เพื่อขยายไหล่ทางพร้อมถมดิน ซอย 4 (ต่อจากเดิม )หมู่ 4 จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต ลำเหมืองโปร่งขาม บ้านแม่เย็น หมู่ 3 โดยวิธีเจาะจง ปี 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินหมู่ 3

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่อง เเผนการบำรุงบริการพัสดุและแผนปฏิบัติการซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์ ประจำปี 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนากใหญ่ บ้านแม่เย็น ม.3

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่อง การกำหนเกณฑ์การใช้สินเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราการ ประจำปี 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงกาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 5 (ต่อจากเดิม)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำมีบ่อพักเพื่อขยายไหล่ทางถนนสายหมู่ 9 เชื่อมหมู่ 1 (ซอย 3 ประชาร่วมใจ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านปูแกง จำนวน 2 จุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านอาข่า) หมู่ที่ 8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสันลมจอย (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 2

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่องเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ค่าวัสดุงานบ้นงานครัว-อาหารเสริม (นม)

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่องเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 โครงการติดตั้งไฟฟ้า (ไฟกิ่ง)

ประกาศ ราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปูแกง-ฝานน้ำล้นห้วนปูแกง หมู่ที่ 9 ประจำปี 2564

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนฟัลท์ติคอมกรีต สายบ้านปูแกง-อุทานแห่งชาติ จุดที่ 2 ประจำ ปี 2564

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านปูแกง-อุทยานแห่งชาติ จุดที่ 1 ประจำปี 2564

ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก ( ดีเซล ) ประจำปี 2564

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง่กอสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชร 3104 บ้านดงน้ำล้อม ม.8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันไม้ฮาม ม.6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกีรตเสริมเหล็ก ถนนหมู่ที่ 9 ถึงหมู่ที่ 11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จุดที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จุดที่ 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางรถบรรถุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหมู่ที่ 9 ถึง หมู่ที่ 11

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล ) จำนวน 1 คัน

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จุดที่ 2

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จุดที่ 1

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จุดที่ 2

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จุดที่ 1

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหมู่ที่ 9 ถึง หมู่ที่ 11

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จุดที่ 1

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จุดที่ 1

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จุดที่ 2

ประกาศผู้ชนะการจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สำหรับบริการชุมชนภายในบริเวณ ที่ตั้งที่ทำการ อบต.แม่เย็น

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สำหรับบริการชุมชนภายในบริเวณที่ตั้ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น

ประกาศ ผลการจัดซื้อจัาง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ตามแบบมาตรฐาน มข.2527

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (แบบมาตรฐานก่อสร้าง มข.๒๕๒๗) บ้านอิงดอย หมู่ที่ ๑๐

ประกาศ ผลการประกวดราคาจ้างดัดแปลงรถยนต์กระบะบรรทุกแบบยกได้ให้เป็นรถยนต์กระบะบรรทุกพื้นเรียบ ชนิด 6 ล้อ

ประกาศ ประกวดราคาดัดแปลง รถยนต์กระบะบรรทุกแบบยกได้

ประกาศราคากลาง ดัดแปลง รถยนต์กระบะบรรทุกแบบยกได้

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น  
ตั้งอยู่เลขที่ 139 หมู่ที่ 4 ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย 57280
โทรศัพท์ 053-957-070 โทรสาร 053-957-070 ต่อ 11
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทรศัพท์ 053-957-047

Email : maeyenlocal.39@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/maeyenlocal.39
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1คน ::
Copyright © 2016-2017 www.maeyenlocal.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.