องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย
คำขวัญ วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
กิจกรรม-ผลงาน
สถานที่ท่องเที่ยวประจำตำบล
สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนทุจริต
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ตรวจสอบภายใน
 
รายงานการประชุมสภาฯ
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
 
แผนการดำเนินงาน
 
แผนงานพัสดุ
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
เอกสารดาวน์โหลด
 
คู่มือประชาชน
 
การบริหารงานบุคคล
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
รายงานสรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ
 
คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 
รายงานผลตรวจสอบจากสตง./ป.ป.ช/ป.ป.ท/สถ.
 
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง
 
กฏหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562
 
รายงานสถิติการให้บริการ
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2557
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น
 
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
 
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น
 
จดหมายข่าว
 
รายงานผลการฝึกอบรม
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
 

การบริหารงานบุคคล

 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 -2569)

แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2567 -2569)

ประกาศ อบต.แม่เย็น เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

ประกาศ อบต.แม่เย็น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศ อบต.แม่เย็น เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศ อบต.แม่เย็น เรื่อง การกำหนดจำนวนวันลา การทำงานมาสาย ในการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

ประกาศ ก.อบต.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562

ประกาศ ก.อบต.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2559

ประกาศ ก.อบต.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2563

ประกาศ ก.อบต.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559

ประกาศ ก.อบต.เชียงราย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศ ก.อบต. เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563

ประกาศ ก.อบต. เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกราชการ พ.ศ.2558

ประกาศ ก.อบต. เชียงราย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4

คู่มือ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานผลการดำเนินงานตามนโบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในการกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566

นโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เรื่อง การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เรื่อง การพัฒนาบุคลากร

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เรื่อง การบรรจุและการแต่งตั้งบุคลากร

นโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

ประชาสัมพันธ์ คำสั่งการบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น

รายงานผลการดำเนินงานตามนโบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564

นโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศ มาตรการจูงใจและลงโทษพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2559

หลักเกณฑ์การพัฒนาข้าราชการครู พ.ศ.2562

หลักเกณฑ์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น

หลักเกณฑ์การสรรหาพนักงานจ้าง พ.ศ.2547

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (ระบบแท่ง)

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 -2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2564

ประกาศ แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 -2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2564

แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564 -2566)

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 -2566)

รายงานผลการดำเนินงานตามนโบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามนโบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2563

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563

มาตรการจูงใจและลงโทษพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศ หลักเกณ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

รายงานผลกกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561

ประกาศ หลักเกณ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2562

ประกาศ มาตรการแรงจูงใจและการลงโทษ

ประกาศ นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ประกาศ มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 2562

การสรรหาสายบริหาร และสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนาบุคลากรปี 2561 ถึง 2563

แผนอัตรากำลัง3ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 (3)

แผนอัตรากำลัง3ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 (2)

แผนอัตรากำลัง3ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 (1)

แผนอัตรากำลัง3ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น  
ตั้งอยู่เลขที่ 139 หมู่ที่ 4 ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย 57280
โทรศัพท์ 053-957-070 โทรสาร 053-957-070 ต่อ 11
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทรศัพท์ 053-957-047

Email : maeyenlocal.39@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/maeyenlocal.39
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2016-2017 www.maeyenlocal.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.