องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย
คำขวัญ วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
กิจกรรม-ผลงาน
สถานที่ท่องเที่ยวประจำตำบล
สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนทุจริต
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ตรวจสอบภายใน
 
รายงานการประชุมสภาฯ
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
 
แผนการดำเนินงาน
 
แผนงานพัสดุ
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
เอกสารดาวน์โหลด
 
คู่มือประชาชน
 
การบริหารงานบุคคล
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
รายงานสรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ
 
คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 
รายงานผลตรวจสอบจากสตง./ป.ป.ช/ป.ป.ท/สถ.
 
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง
 
กฏหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562
 
รายงานสถิติการให้บริการ
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2557
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น
 
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
 
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น
 
จดหมายข่าว
 
รายงานผลการฝึกอบรม
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
 

เอกสารดาวน์โหลด

 

แบบฟอร์มขอจัดตั้งชมรม

ใบคำร้องเปลี่ยนแปลงวิธีรับเงิน

หนังสือมอบอำนาจรับเงิน

หนังสือมอบอำนาจลงทะเบียน

แบบการแสดงตน ผู้รับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ อบต.แม่เย็น

แบบการแสดงตน ผู้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ อบต.แม่เย็น

แบบการแสดงตน ผู้รับเงินเบี้ยความพิการ อบต.แม่เย็น

หนังสือขอความช่วยเหลือจากหมู่บ้าน(ส่วนโยธา)

แบบคำขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง

คำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร แบบ ข.1

ใบตรวจรับวัสดุ/อุปกรณ์ความช่วยเหลือเหตุจากพายุฤดูร้อน(วาตภัย)

บัญชีรายจ่ายสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย งบประมาณจังหวัดเชียงราย แบบ สภ.03

บัญชีรายชื่อผู้รับมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัย แบบ อท.02

แบบสำรวจความเสียหายของผู้ประสบวาตภัย แบบ สภ.01

หนังสือขอความนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย

แบบฟอร์ม-คำร้อง-คำขอ-ใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร สอ.1

คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กอ.1

คำขอต่ออายุ ใบอนุญาตประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพ กอ.3

คำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ

คำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

หนังสือมอบอำนาจรับเงินเบี้ยยังชีพ

แบบคำขอมีบัตรคนพิการ

แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)

แบบแสดงการขอเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ภ.บ.ท.8 ก & แบบแสดงรายการขอลดเนื้อที่ดิน ภ.บ.ท.8

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น  
ตั้งอยู่เลขที่ 139 หมู่ที่ 4 ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย 57280
โทรศัพท์ 053-957-070 โทรสาร 053-957-070 ต่อ 11
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทรศัพท์ 053-957-047

Email : maeyenlocal.39@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/maeyenlocal.39
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2016-2017 www.maeyenlocal.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.